Hayk Hovhannisyan

Tłumacz przysięgły języka ormiańskiego

O MNIEOFERTA

O  M N I E

 

 

 

W 2005 r. ukończyłem studia wyższe na Wydziale Geologii i Geofizyki Uniwersytetu Erywańskiego. W latach 2006-2011 pracowałem w Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN w Krakowie. W 2011 roku obroniłem pracę doktorską
z dziedziny fizyki, którą napisałem w języku polskim.Tłumaczeniami nieprzerwanie zajmuję się od 2009 roku.
W 2012 roku zdałem egzamin na tłumacza przysięgłego języka ormiańskiego. Oferuję szeroki zakres usług tłumaczeń i nauki języka ormiańskiego.Wykonuję tłumaczenia ustne i pisemne ormiańsko-polskie oraz polsko-ormiańskie z różnych dziedzin:- tłumaczenia naukowe
– tłumaczenia ekonomiczne i prawnicze- tłumaczenia informatyczne i techniczne
– tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne
– oraz inne tłumaczenia.Istnieje mozliwość tłumaczenia na język polski również specjalistycznych tekstów (historia, religia itp.) ze starożytnego języka ormiańskiego „grabar”.Hayk Hovhannisyan w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).Hayk Hovhannisyan na liście tłumaczy przysiegłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

 

 

 

Przedsiębiorstwo UTiP sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia
z siedzibą w Krakowie (ul. Conrada 63, Biurowiec MIREX), wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 16836.
Rekrutujemy pracowników m.in. z Armenii, Gruzji, Ukrainy, Rosji.
 

Zajmujemy się obsługą cudzoziemców w zakresie:

-legalizacji pobytu
-uzyskania pozwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt na terenie RP
-uzyskania zezwoleń w zakresie zakupu nieruchomości
-przygotowanie pełnomocnictw i pomoc w uzyskaniu Apostille
-wymiany dokumentów na polskie (np. prawo jazdy, akt urodzenia/małżeństwa)
-uzyskania numeru NIP, zaświadczenia o niekaralności
-zakładania firm, oddziałów spółek zagranicznych

 
Główne kierunki rozwoju działalności przedsiębiorstwa: 

1. Agencja zatrudnienia
2. Biuro obsługi cudzoziemców
3. Biuro tłumaczeń

O F E R T A

TŁUMACZENIA

Tłumaczenia pisemne

 • pisemne zwykłe;
 • pisemne uwierzytelnione /tzw. przysięgłe/;

Tłumaczenia ustne

 • ustne konsekutywne;
 • ustne poświadczone.

 

 • Nauka języków ormiańskiego i polskiego (także zdalnie: np. przez Skype )
 • Tłumaczenie nagrań audio/wideo.
  Tłumaczenie/tworzenie napisów do filmów.

 

Poświadczenia

Istnieje możliwość przygotowania tłumaczeń poświadczonych z języka ormiańskiego na dowolny język oraz na odwrót. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wysłać maila z zapytaniem na adres: biuro@utip.org.pl

Tłumaczenia pisemne w innych parach językowych:

 • z języka rosyjskiego na język ormiański;
 • z języka ormiańskiego na język rosyjski;
 • z języka angielskiego na język ormiański;
 • z języka ormiańskiego na język angielski.

Tłumaczenia techniczne w/w parach językowych.

 • Tłumaczenie pisemne poświadczone aktu urodzenia z języka ormiańskiego na język polski: 120 zł/dokument
 • Tłumaczenie pisemne poświadczone aktu urodzenia wraz z Apostille z języka ormiańskiego na język polski: 170 zł/dokument
 • Tłumaczenie pisemne poświadczone aktu małżeństwa z języka ormiańskiego na język polski: 120 zł/dokument
   
 • Tłumaczenie pisemne poświadczone aktu małżeństwa wraz z Apostille z języka ormiańskiego na język polski: 170 zł/dokument
 • Tłumaczenie pisemne poświadczone aktu rozwodu z języka ormiańskiego na język polski: 120 zł/dokument
 • Tłumaczenie pisemne poświadczone aktu rozwodu wraz z Apostille z języka ormiańskiego na język polski: 170 zł/dokument
 • Tłumaczenie pisemne poświadczone prawa jazdy z języka ormiańskiego na język polski: 120 zł/dokument
 • Tłumaczenie pisemne poświadczone atestatu z języka ormiańskiego na język polski: 170 zł/dokument 
 • Tłumaczenie pisemne poświadczone dyplomu z języka ormiańskiego na język polski: 120 zł/dokument
 • Tłumaczenie pisemne poświadczone suplementu do dyplomu z języka ormiańskiego na język polski: 270 zł/dokument
 • Tłumaczenie ustne zwykłe: 150 zł/godz.
 • Tłumaczenie ustne poświadczone: 500 zł / 2 godz., każda następna godzina 150 zł

 

 • tłumaczenie pisemne zwykłe ORM>POL = 0,06 zł / znak
 • tłumaczenie pisemne  zwykłe POL>ORM = 0,05 zł / znak
 • tłumaczenie pisemne specjalistyczne/medyczne zwykłe ORM>POL = 0,12 zł / znak
 • tłumaczenie pisemne specjalistyczne/medyczne zwykłe POL>ORM = 0,10 zł / znak
 
Inne usługi:  
 
 • Rekrutacja i relokacja pracowników z zagranicy: od 2000 zł
 • Doradztwo personalne w zakresie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce: od 1350 zł
 • Doradztwo personalne w zakresie wymiany zagranicznych aktów stanu cywilnego na polskie: od 450 zł   
 • Doradztwo personalne w zakresie zakupu nieruchomości w Polsce: od 1500 zł     
 • Doradztwo personalne w zakresie zakładania firmy w Polsce: od 1500 zł  
 • Przygotowanie dwujęzycznego pełnomocnictwa (ORM-POL): 250 zł
 • Pośrednictwo w uzyskaniu Apostille: 250 zł

 

Do czasu pracy tłumacza ustnego wlicza się czas przeznaczony na dojazd i powrót z miejsca gdzie tłumaczenie było realizowane oraz przerwy w pracy tłumacza.


Strona zamawiająca pokrywa koszty dojazdu i pobytu (nocleg, wyżywienie, itp.) tłumacza, a w przypadku wyjazdów zagranicznych dodatkowo – ubezpieczanie tłumacza.

 

 

Przepisy prawa: www.tepis.org.pl
Stawki ustawowe w formacie pdf: kliknij aby pobrać

UWAGA:

Tłumaczenie zwykłe – za jedną stronę obliczeniową przyjmuje się 1800 znaków ze spacjami.
Tłumaczenie pośdwiadczone – za jedną stronę obliczeniową przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami.
Każda rozpoczęta strona liczy się jako cała strona rozliczeniowa.
Tłumaczenie w trybie ekspresowym = 200 % ceny podstawowej.
Tłumaczenie tekstu, zawierającego frazeologię i terminologię specjalistyczną, sporządzonego pismem ręcznym, bardzo drobnym drukiem lub z trudnej do odczytania kopii = 150 % ceny podstawowej.
Dodatek za pracę w godzinach 20.00 – 6.00 i dni świąteczne przy tłumaczeniach ustnych = 200 % ceny podstawowej.

RABATY – przy stałej współpracy oraz dużej ilości zleceń.

Rozliczenie: faktura (rachunek) lub UoD.

Dostarczenie i zwrot dokumentów

Materiały do tłumaczenia mogą być dostarczane na nośnikach odpowiadających Klientowi, tzn. w wersji elektronicznej (poczta elektroniczna, pamięć przenośna itp.) lub w wersji papierowej. Przetłumaczony tekst może być w takiej samej formie przekazany Klientowi.
Tłumaczenia poświadczone mają zawsze formę papierową i z tego względu muszą zostać przekazane Klientowi pocztą,
bądź odebrane osobiście.

Termin realizacji

Terminy ustalane są indywidualnie tak, aby zadowolić Klienta.
Konkretny termin realizacji jest ustalany zawsze przed przyjęciem zlecenia.

J ę z y k   o r m i a ń s k i

Język ormiański

Język ormiański należy do rodziny języków indoeuropejskich (naznaczony silnym wpływem innych języków regionu m.in.: aramejskiego i średnioperskiego).
Etapy rozwoju języka ormiańskiego:

 • grabar (գրաբար – grabar) – starożytny język ormiański, obecnie używany w Kościele Ormiańskim
 • średnioormiański (միջին հայերեն – miczyn hajeren) – zwany też kilikijskim ormiańskim (կիլիկյան հայերեն)
 • aszcharhabar (աշխարհաբար – aszcharabar) – współczesny ormiański, który dzieli się na dwa standaryzowane dialekty:
   – wschodnioormiański (արևելյան հայերեն – areweljan hajeren) używany w Republice Armenii i Republice Górskiego Karabachu.
   – zachodnioormiański (արևմտյան – arewmtjan hajeren) używany jedynie wśród ormiańskiej diaspory.

  Oficjalnym językiem urzędowym w Republice Armenii i Republice Górskiego Karabachu jest wschodnioormiański.

  Ormiański alfabet

  Ormiański alfabet został utworzony w latach 404-406 przez mnicha Mesropa Masztoca. Alfabet obecnie składa się z 39 liter. W oryginalnej postaci składał się z 36 liter, ostatnie trzy litery (օ, ֆ i և), zostały dodane póżniej. Wielkie litery ormiańskiego alfabetu przez wieki były używane również do zapisu liczb, poprzez sumowanie ich wartości.

  Morfologia

  Rzeczownik ormiański wykazuje kategorie: określoności, liczby i przypadka. Nie zna kategorii rodzaju.
  W języku wschodnioormiańskim jest siedem przypadków:

  • nominativus – mianownik – ուղղական
  • genetivus – dopełniacz – սեռական
  • dativus – celownik – տրական
  • accusativus – biernik – հայցական
  • ablativus – գործիական
  • instrumentalis – narzędnik – բացառական
  • locativus – miejscownik – ներգոյական

  „Ablativus” nie ma w języku polskim odpowiednika a odpowiada na pytanie „skąd”?.

  Czasownik w języku ormiańskim wykazuje kategorie: czasu, strony, trybu, liczby, osoby. Formą „słownikową” jest bezokolicznik zakończony na -el –ել lub -al –ալ.

  Transliteracja i transkrypcja alfabetu ormiańskiego

  Transliteracja i transkrypcja alfabetu ormiańskiego często stanowi problemem w Polsce. Sprawę tę regulują bowiem z jednej strony rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński (Dz.U. 2005 nr 102 poz. 855), a z drugiej strony ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2004 Nr 273 poz. 2702).
  Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego: „Dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz dokonuje transliteracji lub transkrypcji tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów dokonuje tłumaczenia zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony tłumaczony dokument”.
  Pobierz SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ORMIAŃSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE ORMIAŃSKIM.

  Nazewnictwo geograficzne

  W 2005 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował opracowanie pod tytułem „Nazewnictwo geograficzne świata”, w którym m.in. podano tabelę transliteracji i transkrypcji alfabetu ormiańskiego
  oraz transkrybowane i transliterowane nazwy jednostek administracyjnych Republiki Armenii.
  Opracowanie można pobrać tutaj:
  Pobierz Nazewnictwo geograficzne Świata: Armenia.

 

Հովհաննես Թումանյան

Քառյակ

Խայամն ասավ իր սիրուհուն. «Ոտըդ ըզգույշ դիր հողին,
Ո՜վ իմանա ո՜ր սիրունի բիբն ես կոխում դու հիմի…»:
Հեյ ջա՜ն, մենք էլ ըզգույշ անցնենք, ո՜վ իմանա, թե հիմի
Էն սիրուհու բի՞բն ենք կոխում, թե հուր լեզուն Խայամի։

ORM->PL

Howannes Tumanian

Czterowiersz

Chajjam rzekł do ukochanej: – Ostrożnie stawiaj kroki swe,
Bo kto wie, po czyich pięknych oczach depczą teraz stopy twe…
Eeech dżan, my też uważajmy, właśnie teraz, bo któż to wie
Co depczemy: tamtej oczy, czy też język cięty poety…

12.11.2016 r.

 
 

Տաթև Չախեան

ԱՆԱՆՁՆԱ(ԳՐԱ)ՅԻՆ

Զարմիկս տեսավ ծննդավայրս՝ «Չեխոսլովակիա»
Ու կարգին հռհռաց.
«Սենց երկիր չկա, դու ոչ մի տեղ չես ծնվել, դու չկաս»։
Լեզուս կուլ գնաց,
Կապտեցի, ամուր կապված բարուրի պես,
Որ թողել են պատմության պատահական աղբանանոցում
Ու գնացել։
Հիմա նույն տեղում բարեկարգ այգի կա,
Ուր շների հետ զբոսնում են ինձ նմանները,
Ում պատմությունը փոխնակ մոր պես չի ճանաչում։

 

Tatew Czachian

DOWÓD (NIE)OSOBISTY

Mój kuzyn zobaczył miejsce mojego urodzenia – „Czechosłowacja”
i szyderczo zarechotał:
„Nie ma takiego kraju, urodziłaś się nigdzie, ty nie istniejesz”.
Połknęłam język,
Posiniałam jak dziecko zbyt mocno zawinięte w becik,
Które zostawili na śmietniku historii
i odeszli.
Teraz w tym miejscu jest piękny park,
Gdzie z psiakami spacerują tacy jak ja,
Których historia nie poznaje niczym wredna macocha.

 
 

Wisława Szymborska

Niektórzy lubią poezję

Niektórzy –
Czyli nie wszyscy.
Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość.
Nie licząc szkół, gdzie się musi,
I samych poetów,
Będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.

Lubią –
Ale lubi się także rosół z makaronem,
Lubi się komplementy i kolor niebieski,
Lubi się stary szalik,
Lubi się stawiać na swoim,
Lubi się głaskać psa.

Poezję –
Tylko co to takiego poezja.
Niejedna chwiejna odpowiedź
Na to pytanie już padła.
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego
Jak zbawiennej poręczy.

PL->ORM

Վիսլավա Շիմբորսկա

Ոմանք սիրում են պոեզիա

Ոմանք.
Այսինքն ոչ բոլորը։
Նույնիսկ ոչ մեծամասնությունը, այլ փոքրամասնությունը բոլորի։
Չհաշված դպրոցը, ուր պարտադիր է,
Ու պոետներին,
Կլինեն նրանք երկուսը հազարից։

Սիրում են.
Բայց սիրում են նաև ապուրը հավով,
Հաճոյախոսություններն ու գույնը՝ երկնագույն,
Սիրում են հին շարֆը,
Սիրում են իրենցը պնդել,
Սիրում են շանը շոյել։

Պոեզիա.
Միայն թե ի՞նչ բան է այդ պոեզիան։
Շատ են եղել երերուն պատասխաններ։
Իսկ ես չգիտեմ ու չգիտեմ
Եվ պինդ բռնել եմ իմ չիմանալուց ինչպես փրկօղակից։

Հ.Հ. 10.02.2012 թ.

 
 

Jan Brzechwa

Żuk

Do biedronki przyszedł żuk,
W okieneczko puk-puk-puk.

Panieneczka widzi żuka:
„Czego pan tu u mnie szuka?”

Skoczył żuk jak polny konik,
Z galanterią zdjął melonik

I powiada: „Wstań, biedronko,
Wyjdź, biedronko, przyjdź na słonko.

Wezmę ciebie aż na łączkę
I poproszę o twą rączkę.
Oburzyła się biedronka;
„Niech pan tutaj się nie błąka,
Niech pan zmiata i nie lata
I zostawi lepiej mnie,
Bo ja jestem piegowata,
A pan – nie”!

Powiedziała, co wiedziała
I czym prędzej odleciała.

Poleciała, a wieczorem
Ślub już brała z muchomorem,

Bo od środka aż po brzegi
Miał wspaniałe, wielkie piegi.

Stąd nauka
Jest dla żuka:
Żuk na żonę żuka szuka.

* * *

Յան Բժեխվա

Բզեզը

Զատիկի տուն բզեզն եկավ,
Լուսամուտը թակ արավ։

Օրիորդիկը նրան տեսնում,
—Ի՞նչ եք դուք այստեղ փընտըրում,

Հանկարծակի բզեզն եկավ,
Գլխից գլխարկը վայր ընկավ,

Ու ասում է. Վե՜ր կաց զատիկ
Դո՜ւրս եկ զատիկ, ինչ արև է, տե՜ս, զատիկ,

Քեզ կտանեմ մեր բացատը,
Ու կխնդրեմ ես քո ձեռքը։
Շատ բարկացավ մեր զատիկը.
–Դուք ինձ լավ է հանգիստ թողեք,
Եվ այստեղից շուտ հեռացեք,
Չէ որ ես շատ պուտեր ունեմ,
Իսկ դուք՝ ոչ մի։

Ինչ որ գիտեր զատիկն ասաց,
Ու բզեզին թողեց գնաց,

Թողեց գնաց…
իսկ երեկոն այդ իսկ օրվա
գտավ իրեն հարմար փեսա՝ մի սունկ հսկա,
որովհետև սունկն այդ կարմիր
պուտեր ուներ սպիտա՜կ–սպիտա՜կ։

առակս ինչ կցուցանե.
բզեզն իր պես բզեզ կուզե…

Հ.Հ. 14.11.2010 թ.

 
  Opublikowano w Biuletynie Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego nr 76/77 (2014): 80-81; ISSN 1233-8605  
 

Inne publikacje/tłumaczenia:

 
 

Zbiór wierszy

pt. „CHACZKAR”
Autor: Bogdan Kasprowicz

 

Zbiór wierszy

pt. „Dowód (nie)osobisty”
Autor: Tatev Chakhian

  Wydawca: ZOP Gliwice (2015): 31-78, 83-95
ISBN: 978-83-930152-6-5Instytut Kultury MiejskiejGdańsk (2018)ISBN: 978-83-66003-01-9

Ormiańskie czcionki (unicode) do pobrania


Alfabet ormiański jest jeden z najbardziej unikatowych alfabetów i dlatego nie wszystkie czcionki komputerowe prawidłowo odtwarzają ormiańskie litery.
W celu prawidłowego wyświetlenia ormiańskich liter zaleca się pobrać i zainstalować czcionki z kodowaniem „unicode”. Wystawione poniżej czcionki stosowane są w urzędach państwowych Republiki Armenii:

 

Pobierz GHEA Grapalat

Pobierz GHEA Mariam

 

Autor: Edik Ghabuzyan


Czcionki od Microsoft, które prawidłowo odtwarzają litery ormiańskie: Pobierz Times New Roman


Prawa autorskie: www.hayeren.am

K o n t a k t

dr nauk fiz. Hayk Hovhannisyan

UTiP sp. z o.o.
ul. Conrada 63
31-357 Kraków
tel: (+ 48) 886 886 609
email: kancelaria@tlumacz-ormianski.pl

 

0

Koszyk